Общи условия

OБЩИ УСЛОВИЯ

ПО ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ „ЛЕВСКИ Е ВЕЧЕН“

НА „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ“ АД

 

1. ДЕФИНИЦИИ

 

По смисъла на настоящите правила:

 

1.1. „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ“ АД е търговско дружество регистрирано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 121660936, със седалище и адрес на управление: град София, п.к. 1517, р-н „Подуяне“, ул. „Тодорини кукли“ № 47, Стадион „Георги Аспарухов“, наричано за краткост ПФК „Левски“ в настоящите Общи условия.

 

1.2. Дарителска кампания „ЛЕВСКИ Е ВЕЧЕН” е инициатива за дарения в подкрепа на цялостната дейност на ПФК „Левски“, която е организирана от „Професионален футболен клуб Левски“ АД.

 

1.3. ДАРИТЕЛ е физическо или юридическо лице, което извършва фиксирани еднократни и/или месечни дарения в подкрепа на дейността на ПФК „Левски“.

 

1.4. Методи за дарение са начините за извършване на индивидуални дарения, предвидени съгласно настоящите Общи условия.

 

2.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

2.1. В съответствие с Устава и целите си, ПФК „Левски“ е футболен клуб, създаден през 1914 г. и има за цел развитието на професионалния и аматьорски футбол, развитието и популяризирането на физическото възпитание, съдействието за разширяване на участието в организирания спорт, както и осъществяването на социално значима спортна дейност, популяризиране на общоприетите в света принципи на физическото възпитание и спорта и на международното спортно сътрудничество.

 

2.2. ПФК „Левски“ има право да получава дарителски средства от физически или юридически лица, за да подпомага общата си дейност и с тази цел е разработило програма за редовно дарителство – дарителска кампания „ЛЕВСКИ Е ВЕЧЕН”.

 

2.3. ДАРИТЕЛЯТ се съгласява да подкрепя дейността на ПФК „Левски“, а ПФК „Левски“ от своя страна, с благодарност, признава желанието на ДАРИТЕЛЯ да подпомага работата му чрез директно дарителско финансиране на общата дейност на дружеството, при реда и условията за участие в дарителска кампания „ЛЕВСКИ Е ВЕЧЕН”.

 

2.4. Финансирането, предоставено от ДАРИТЕЛЯ по дарителската кампания „ЛЕВСКИ Е ВЕЧЕН” е изцяло в полза на „Професионален футболен клуб Левски“ АД и се използва за общите разходи на дружеството, в съответствие с правилата установени в Устава на дружеството, стандартите и практиките на ПФК „Левски“. Дарителската кампания „ЛЕВСКИ Е ВЕЧЕН“ се осъществява от ДАРИТЕЛИТЕ посредством дарения, извършени чрез някои от МЕТОДИТЕ ЗА ДАРЕНИЕ, съгласно настоящите Общи условия.

 

3.ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА https://vechen.levski.bg/.

 

3.1. Сайтът на дарителската кампания https://vechen.levski.bg/ e електронна платформа, чрез която ДАРИТЕЛИТЕ имат възможност да дарят финансови средства в полза на ПФК „Левски“, включително следното:

 

3.1.1. Да извършат регистрация и създаване на профил в дарителската платформа;

3.1.2. Да преглеждат възможните платежни инструменти за дарения в полза на „ПФК Левски“;

3.1.3. Да сключват Договор за дарение в полза на ПФК „Левски“ и да извършат плащане чрез предлаганите в платформата https://vechen.levski.bg/ електронни средства за разплащане;

3.1.4. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори за дарения с ПФК „Левски“ в платформата https://vechen.levski.bg/ чрез интерфейса на страницата на https://vechen.levski.bg/, достъпна в Интернет;

3.1.5. Да получават информация за нови канали за осъществяване на дарения, предлагани от ПФК „Левски“ в платформата https://vechen.levski.bg/;

3.1.6. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата https://vechen.levski.bg/ в Интернет;

 

3.2. ПФК „Левски“ организира изпълнението на предмета на дарението и гарантира правата на ДАРИТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката критерии и условия.

 

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА https://vechen.levski.bg/

 

4.1. За да използвате дарителската платформа https://vechen.levski.bg/, ДАРИТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да се легитимира чрез профила си във Facebook или Google, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

 

4.2. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ДАРИТЕЛЯ, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на платформата https://vechen.levski.bg/, съобразно посочената в него процедура.

 

4.3. С използването на различните платежни способи, ДАРИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

 

4.4. При извършване на регистрацията или дарение ДАРИТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ДАРИТЕЛЯТ се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията.

 

4.5. Регистрацията Ви е успешно завършена, когато получите имейл за потвърждение на имейл адреса, който сте посочили при самия процес на регистрация. Ваша отговорност е да предоставите валиден имейл адрес, до който имате достъп Вие или ДАРИТЕЛЯТ, които регистрирате. Условията за получаване на потвърждение за конкретната регистрация са описани на страницата. ПФК „Левски“ си запазва правото да отказва регистрации по свое усмотрение.

 

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ

 

5.1. ДАРИТЕЛИТЕ използват предимно интерфейса на дарителската страница на ПФК „Левски“ в платформата https://vechen.levski.bg/, за да сключват договори за дарение чрез предложените платежни методи в платформата https://vechen.levski.bg/.

 

5.2. В случаите на дарения без извършване на регистрация от страна на ДАРИТЕЛЯ, последният приема тези общи условия в момента на осъществяване на финансовата транзакция.

 

5.3. ДАРИТЕЛИТЕ сключват договора за дарение в полза на ПФК „Левски“ в платформата https://vechen.levski.bg/ по следната процедура:

 

5.3.1. Влизане в системата за извършване на дарения в платформата https://vechen.levski.bg/

5.3.2. Избиране на един или повече от предлаганите от ПФК „Левски“ в платформата https://vechen.levski.bg/ методи за дарение.

5.3.3. Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на ДАРИТЕЛЯ като страна по договора.

5.3.4. Избор на способ и размер на дарението.

5.3.5. Потвърждение на дарението;

 

5.4. С извършването на транзакция ДАРИТЕЛИТЕ сключват с ПФК „Левски“ в платформата https://vechen.levski.bg/ договор за дарение. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на ДАРЕНИЯ в платформата.

 

5.5. ДАРИТЕЛИТЕ имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от осъществяването на дарителската транзакция.

 

5.6. Дарението е в размер на избраната сума, в платформата https://vechen.levski.bg/.

5.7. Ако ДАРИТЕЛЯТ избере метод на дарение, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, ДАРИТЕЛЯТ може да бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

 

5.8. ПФК „Левски“ не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на ПФК Левски".

 

5.9. ПФК „Левски“ не възстановява заплатени дарения и/или такси начислени при използване на платежните средства по кампанията. Независимо от това, ако дадена сума следва да се възстанови на ДАРИТЕЛЯ, то тя се изплаща единствено чрез платежното средство, с което са първоначално усвоени средствата.

 

5.10. ПФК „Левски“ си запазва правото да откаже дадено дарение, като възстанови на ДАРИТЕЛЯ преведените суми чрез платежното средство, с което са първоначално усвоени средствата.

 

5.11. ПФК „Левски“ АД не носи отговорност при неправилно извършени плащания чрез платежните инструменти по Дарителската кампания.

 

5.12. ДАРИТЕЛЯТ и бенефициентът ПФК „Левски“ в платформата https://vechen.levski.bg/ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за дарение могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

 

5.13. Предполага се, че електронните изявления, извършени от ДАРИТЕЛЯ на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ДАРИТЕЛЯ при извършване на регистрация, ако ДАРИТЕЛЯ е въвел съответното име и парола за достъп.

 

ФИНАНСИРАНЕ. МЕТОДИ ЗА ДАРЕНИЕ.

6.1. ДАРИТЕЛЯТ може да вземе участие в дарителската кампания „ЛЕВСКИ Е ВЕЧЕН“ като направи дарение в полза на ПФК „Левски“ чрез следните методи:

Наложен платеж чрез куриерска компания “Спиди“ АД.

Платформа за разплащания Paypal.

Директен банков превод чрез разплащане с банкови карти /дебитни и кредитни/ през интернет чрез виртуално ПОС устройство в платформата https://vechen.levski.bg/.

Дарителската платформа DMS. Титуляр на постъпленията е Сдружение „Синя България“, ЕИК 176703237, които превеждат всички постъпили средства на ПФК „Левски“.

Платформа за разплащания “WISE” на Wise Payments Limited.

Банков превод по посочените банкови сметки на ПФК „Левски“.

 

Инструкции за отделните методи за дарение са налични в платформата https://vechen.levski.bg/.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА

 

7.1. Финансирането, предоставено от ДАРИТЕЛЯ по Дарителска кампания „ЛЕВСКИ Е ВЕЧЕН” се използва за общите разходи по цялостната дейност на ПФК „Левски“, в съответствие с правилата установени в Устава на дружеството, стандартите и практиките на ПФК „Левски“.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

8.1. Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на ПФК “Левски” за поверителност на личните данни, която е публикувана на https://vechen.levski.bg/.

 

8.2. Въведените от ДАРИТЕЛИТЕ лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като ПФК „Левски“ ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни.

 

8.3. При съгласие на ДАРИТЕЛЯ с Политиката за поверителност на личните данни, ДАРИТЕЛЯТ изрично потвърждава, че е съгласен ПФК „Левски“ да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на ДАРИТЕЛЯ за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. ДАРИТЕЛЯТ се съгласява, че ПФК „Левски“ може да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на ДАРИТЕЛЯ и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни.

 

8.4. ДАРИТЕЛЯТ се съгласява, че ПФК „Левски“ има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към ДАРИТЕЛЯ, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на ДАРИТЕЛЯ в платформата https://vechen.levski.bg/

 

8.5. ДАРИТЕЛЯТ се съгласява, че ПФК „Левски“ има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на ДАРИТЕЛЯ при използването на платформата за дарения https://vechen.levski.bg/. ДАРИТЕЛЯТ има право да възрази срещу съхраняването или достъпа до информацията по т. 8.3. по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.

 

8.6. Във всеки момент, ПФК „Левски“ чрез платформата за дарения https://vechen.levski.bg/ има право да изисква от ДАРИТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

 

8.7. В случай, че по някаква причина ДАРИТЕЛЯТ е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата https://vechen.levski.bg/ има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: https://vechen.levski.bg/.

 

ОТЧЕТНОСТ

 

9.1. ПФК „Левски“ се ангажира периодично да обявява събраните средства в рамките на дарителската кампания „ЛЕВСКИ Е ВЕЧЕН“. 

 

АДРЕС И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ ПО ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ „ЛЕВСКИ Е ВЕЧЕН”

 

10.1.  ПФК “Левски“ определя данни за контакт по Дарителска кампания „ЛЕВСКИ Е ВЕЧЕН” и ще го оповестява на своята интернет страница: https://vechen.levski.bg/, тел. +359 2 945 51 60, e-mail: office@levski.bg.

 

10.2. Адресът за кореспонденция с ПФК “Левски“: град София, п.к. 1517, р-н „Подуяне“, ул. „Тодорини кукли“ № 47, Стадион „Георги Аспарухов“.

 

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 

11.1. При възникване на спор между страните, който не може да се уреди по доброволен път, се отнася за решаване от компетентния български съд в гр. София, съгласно приложимото българско законодателство.

 

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 

12.1. С включване в дарителската кампания „ЛЕВСКИ Е ВЕЧЕН“, ДАРИТЕЛЯТ приема настоящите Общи условия и се съгласява да спазва техните разпоредби съгласно актуалната им версия, поместена на сайта на кампанията https://vechen.levski.bg/.

 

12.2. ПФК “Левски“ има право да изменя настоящите Общи условия по Дарителска кампания „ЛЕВСКИ Е ВЕЧЕН” и следва да публикува актуалната им версия на уебстраницата на организацията.

 

12.3. ДАРИТЕЛЯТ се съгласява да спазва всички закони, наредби и правила, свързани с изпълнението на задълженията по Общите условия за участие в Дарителска кампания „ЛЕВСКИ Е ВЕЧЕН”.

 

12.4. Настоящите Общи условия са утвърдени на 09.02.2022 г. и са публикувани на интернет страницата на ПФК “Левски“ https://vechen.levski.bg/ на 09.02.2022 г.

 

 

 

 

 

 

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“. 
Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за бисквитки